6.7.2017 / Gösterim Sayısı : 978

Koyun ve Keçi Yetiştiricilerinin Dikkatine

Trakya 01 Ekim 2017 tarihinden itibaren PPR (Koyun Keçi Vebası ) Hastalığından Korunmuş Bölge Olarak kabul edilecektir. Bu tarihten itibaren Trakya Bölgesine yapılacak olan koyun keçi sevklerinde uyulacak kurallar aşağıda belirtilmiştir.

A –Trakya'ya sevk edilmesi planlanan hayvanlar, sevk tarihinden en az 21 gün süre ile  Trakya'ya sevk edilecek Koyun ve Keçiler için İzolasyon Kuralları  kapsamında izole edileceklerdir. Bu kurallar şunlardır.

 

          1.İzolasyon uygulanacak işletme çiftlikteki/köydeki diğer işletmelerden ve hayvanlardan yeterince uzaklıkta olmalıdır.

           2.Trakya'ya sevk edilmek üzere izolasyona alınacak hayvanların barındırılacağı binanın kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olmasına özen gösterilmeli ve hayvanlar işletmeye alınmadan önce gerekli temizlik ve dezenfeksiyon yapılmalıdır.

            3.İzolasyona alınan hayvanlar izolasyon süresince başka hayvanlarla kesinlikle temas ettirilmemelidir. Hayvanlar izolasyon uygulanan işletmeden çıkarılmamalıdır.

            4.İzolasyona alınan hayvanların bulunduğu işletmeye bu hayvanların bakımından sorumlu kişilerin ve resmi veteriner hekimlerin dışında kimse alınmamalıdır.

            5.İzolasyondaki hayvanların bakımından sorumlu kişiler başka hayvanlarla ilgilenmemelidir.

            6.İzolasyondaki hayvanların yemleri ayrı bir yerde muhafaza edilmeli ve diğer hayvanların yemleri ile karıştırılmamalıdır.

            7.İzolasyon binasının girişinde gerekli biyogüvenlik önlemleri alınmalıdır.

            8.İzolasyona yeni hayvan girişi olursa 21 günlük karantina süresi en son hayvan girişi dikkate alınarak yeniden başlatılmalıdır.

            9.İzolasyon süresince hayvanlar düzenli olarak resmi veteriner hekim tarafından klinik muayeneden geçirilmelidir.

            10.İzolasyona alınan hayvanlar için düzenli kayıt tutulmalıdır. (varsa hastalık belirtileri, uygulanan tedaviler, karantinaya giren kişilerin listesi gibi).

            11.Yukarıda belirtilen önlemler hayvanlar sevk edilene kadar devam ettirilmelidir.

 

B-Sevk edilecek  hayvanlardan kan alınacaktır. Alınan kan serumu, İlgili Enstitü Müdürlüğüne gönderilecek, PPR yönünden teste tabi tutulacaktır. Test yapılacak hayvanlar için her yıl belirlenen döner sermaye ücretlerine göre ödeme yapılacaktır Ücretler hayvan sahibi tarafından ilgili Enstitünün banka hesabına yatırılacaktır.

 

C-Hayvanlar izolasyon başlangıcında ve en az 21 günlük izolasyon süreci boyunca PPR enfeksiyonuna ait hiçbir klinik belirti göstermemelidir.

 

D-Hayvanlar doğumlarından itibaren ya da sevk tarihinden önceki en az 21 günlük süre boyunca herhangi bir PPR vakası bildirilmemiş bir işletmede bulunmalı ve bu işletmede PPR hastalığından dolayı oluşturulmuş koruma ya da gözetim bölgesi içinde yer almamalıdır.

 

E-Sevk edilecek hayvanlar PPR hastalığına karşı aşılanmamış ise sevk tarihinden en çok 21 gün önce negatif sonuç veren PPR enfeksiyonu testinden geçmiş olmalıdır.Hayvanlar PPR aşısı ile aşılanmış ise aşılama tarihinden en az 21 gün sonra sevkine müsaade edilecektir.

 

F-Hayvanların sevkleri temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmış araçlarla, biyogüvenlik tedbirleri uygulanarak yapılacaktır. Hayvan sahipleri sevklerini Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu, Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzu, Dezenfeksiyon belgesi, Nakil Belgesi, aşısız hayvanlar sevk ediliyor ise labaratuvar sonuç raporu ve ilave olarak, Koyun Keçi Vebasından Arilik Statüsü Kazandırılması Planlanan Trakya'ya Hayvan Nakilleri Takip Formu  ile yapılacaktır.

G- Hayvan sevklerinde Trakya'nın PPR hastalığından ariliği için koyun ve keçi türü hayvanların sevklerine ait yukarıda belirtilen bu kurallar dışında, Bakanlıkça sevkler kapsamında yayımlanmış diğer kurallara da uyulacaktır.

 

             Trakya 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren PPR hastalığından korunmuş bölge kabul edilecektir. Korunmuş bölgelerde  Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem yapılacaktır.

            Bu nedenle, Trakya Bakanlıkça PPR hastalığı ile mücadele kapsamında korunmuş bölge kabul edildiğinden, Trakya'ya Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dışında sevk edilen hayvanlar, tüm masrafları sahibine ait olmak üzere en yakın mezbahada doğrudan kesime sevk edilecektir.

            Ayrıca Trakya'da yer alan hayvancılık işletmelerinde bulunan hayvanların tümü bakanlık veri tabanında kayıtlı olmalıdır. Bakanlık veri tabanında kayıtlı olmayan hayvanlar Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dışında korunmuş bölgeye sevk edilmiş kabul edilerek, tüm masrafları sahibine ait olmak üzere en yakın mezbaha da doğrudan kesime sevk edilecektir.

           

Yetiştiricilerimizin detaylı bilgi almak için ilde, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne ilçede ise, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine  müracaat etmeleri gerekmektedir.


''